Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Wooden Alien S.A. informuje Akcjonariuszy, iż w dniu 19 czerwca zostało rozesłane do wszystkich Akcjonariuszy zawiadomienie
w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia swoich skrzynek poczty elektronicznej (adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy lub w zgodzie na komunikację mailową).