2 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Wooden Alien Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) na podstawie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wojciecha Weissa 7, 31-339 Kraków, w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.