Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 31.08.2020

Zarząd „WOODEN ALIEN S.A.” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz potwierdzenia (ponownego udzielenia) zawartego w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH podaje poniżej proponowaną treść zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowy § 8 ust. 5 i 6 Statutu Spółki o treści:
“5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje brzmienie:
“5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Z § 19 Statutu Spółki usuwa się ust. 6, którego treść była następująca:
“6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.”